Regulamin

Definicje
• Serwis - serwis internetowy, działający w domenie turystykawiejska.com.
• Administrator - Robert Klusek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
„Sukces”, ul. Bałtycka 7/40, 76-270 Ustka, NIP 8392436037, REGON 770939258 mail kontaktowy: biuro@turystykawiejska.com
• Obiekt - kwatera, ośrodek, mieszkanie lub inny obiekt noclegowy przeznaczony do wynajmu.
• Użytkownik - osoba fizyczna lub inny podmiot prawa posiadający konto w Serwisie w celu logowania w Serwisie z możliwością umieszczania informacji o Obiekcie,
• Przeglądający – osoba fizyczna lub inny podmiot prawa przeglądający treści umieszczone przez Użytkowników w Serwisie bez względu na to, czy dokonana została rejestracja w Serwisie,
• Logowanie w Serwisie – możliwość przewidziana dla Użytkowników w celu dodawania informacji o Obiektach,
• Rejestracja w Serwisie – możliwość przewidziana dla Przeglądających w celu ułatwienia korzystania z Serwisu oraz korzystania z promocyjnych warunków określonych przez Administratora,
• Oferta - wszelkie informacje o Obiekcie, zgłoszone przez Użytkownika do Serwisu.
• Abonament - opłata za usługi i odpowiedni okres w Serwisie, zgodna z cennikiem .
• Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zasady działania serwisu
Poniższe warunki regulują korzystanie z Serwisu i usług oferowanych przez Administratora w ramach Serwisu.
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w Serwisie oraz transakcje zawarte między Użytkownikami.
2. Użytkownik jest odpowiedzialny za zamieszczone treści. Zobowiązany jest do publikacji treści i korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym regulaminem, obowiązującym prawem oraz prawem osób trzecich. Zakazane jest umieszczanie treści zabronionych przez przepisy prawa lub nie dozwolonych dla osób poniżej 18 roku życia.
3. Przeglądający zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z poszanowaniem praw autorskich Użytkowników.
4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę stron WWW.

Zasady dodawania i prezentacji Ofert
Warunkiem dodania Oferty do Serwisu, jest poprawne wypełnienie formularza rejestracji, w szczególności uzupełnienia niezbędnych danych osobowych o Użytkowniku oraz danych o Obiekcie, w szczególności: danych teleadresowych, opisu i zdjęć, dotyczących Obiektu.
1. Użytkownik, dokonując rejestracji, oświadcza, iż:
1. treści opublikowane w Serwisie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,
2. jest uprawniony do publikowania treści, posiada do nich prawa autorskie,
3. dodane ogłoszenie jest związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,
4. wyraża zgodę na ich prezentowanie w Serwisie oraz innych mediach: prasa, telewizja, Internet, reklama zewnętrzna
5. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb świadczenia usług na zasadach określonych w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
2. Administrator udostępnia możliwość publikacji Ofert w Serwisie w formie płatnej poprzez dokonanie płatności Abonamentu w formie gotówkowej, przelewu bankowego, za pomocą systemów płatności elektronicznych. Wysokość opłaty określona zostanie w cenniku zamieszczanym na stronie www.turystykawiejska.com. Zmiana cennika w trakcie trwania abonamentu będzie miała zastosowanie do umów zawieranych po dacie jego upublicznienia na w/w stronie internetowej. Pozostałe odpłatne usługi Administratora umieszczane będą w cenniku.
3. Użytkownik ma prawo do bezpłatnej zmiany publikowanych treści za pomocą panelu administracyjnego.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do edycji Oferty oraz blokowanie dostępu do treści niezgodnych z Regulaminem lub przepisami prawa do czasu doprowadzenia treści umieszczonych w Serwisie do stanu zgodnego z Regulaminem lub przepisami prawa.
5. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zostaje zawarta z chwilą opłacenia Abonamentu i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Za datę opłacenia uznaje się datę uznania rachunku bankowego Administratora. Przeglądający nie ponoszą opłat za korzystanie z Serwisu i nie powstaje stosunek prawny pomiędzy Administratorem a Przeglądającymi.
6. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. na okres, na jaki został wykupiony Abonament. Wygaśnięcie usługi następuje automatycznie z chwilą wygaśnięcia Abonamentu.
7. Użytkownik, będący Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014r poz.827 ze zm.) "Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem ponoszenia kosztów wskazanych poniżej..."
8. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy i świadczenia usługi lub odstąpienia od zawartej już umowy, w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu.
9. Administrator zastrzega sobie prawo usuwania treści umieszczonych w Serwisie w przypadku stwierdzenia, że ich umieszczenie nastąpiło sprzecznie z Regulaminem, w przede wszystkim w przypadku uznania zasadności reklamacji złożonej przez Użytkownika zawierającej wniosek o usunięcie treści zamieszczonych w Serwisie.

Reklamacje
1. Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej lub elektronicznej na oddany adres mailowy Administratora oraz określać:
• Użytkownika w sposób umożliwiający ich identyfikację,
• nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy,
• przedmiot reklamacji,
• okoliczności uzasadniające reklamację.
2. Reklamacja winna zostać przesłana na adres Administratora, wskazany w regulaminie.
3. Administratora rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Abonentowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.