Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych
Wszelkie dane osobowe umieszczone w Serwisie lub przekazywane Administratorowi w celu korzystania z Serwisu przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Administrator nie odpowiada za sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych przekazanych podmiotom oferującym swoje usługi przy wykorzystaniu Serwisu.

Klauzula informacyjna RODO – przetwarzanie danych osobowych.
Informacja na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO,
1. Administratorem danych jest Robert Klusek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Sukces” Robert Klusek, ul. Bałtycka 7/40, 76-270 Ustka, NIP 8392436037, mail kontaktowy: biuro@turystykawiejska.com
2. Celem zbierania danych Użytkowników jest zapewnienie możliwości korzystania z Serwisu oraz zabezpieczenie możliwości dochodzenia roszczeń. Celem przetwarzania danych osobowych Przeglądających dokonujących rejestracji jest świadczenie usług marketingowych oraz informowanie o aktualnościach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
3. Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit a) (dane osobowe Przeglądających przekazane w trakcie rejestracji), lit b) (dane Użytkowników umieszczane w celu założenia konta lub przekazywane w celach związanych z korzystaniem z konta) i f) (dochodzenie roszczeń) RODO.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Szczegółowe zasady realizacji podanych określone zostały w RODO.
5. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do korzystanie z Serwisu przez Użytkowników lub otrzymywania informacji przeznaczonych dla Przeglądających.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać przekazane podmiotom na podstawie przepisów prawa oraz stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, w tym podmiotom świadczącym usługi hostingowe dla Serwisu.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas rejestracji Przeglądającego, korzystania z Serwisu przez Użytkownika oraz przez okres uprawniających do dochodzenia roszczeń. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.